תנאי שימוש - Finanda Innovations

 1. כללי

  אנו מודים לך כי בחרת לעשות שימוש ב- Finanda Innovations מבית חברת פיננדה בע"מ, ח.פ. 514242734 (להלן: "החברה" או "פיננדה"). תנאי שימוש אלו (להלן "התקנון") חלים על כל גולש או משתמש, לרבות עסק, גוף ותאגיד ו/או מי מטעמם (להלן: "המשתמש") בשירותים השונים המוצעים באתר שכתובתו www.finanda.com וכל עמודי התוכן שבו (להלן: "האתר האינטרנטי") ו/או בשירותים הנלווים אליו (להלן: "השירותים") המתופעלים על-ידי החברה, (האתר האינטרנטי והשירותים ביחד יקראו: "Finanda Innovations").

  האמור בתקנון בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד - אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.

  בתקנון זה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

  כניסה ל- Finanda Innovations ו/או שימוש ב- Finanda Innovations, בשירותים ו/או במידע המוצגים בו, מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש המפורטים בתקנון כפי שיתעדכנו מעת לעת, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את התקנון, הינך מודע ומסכים לו, ומסכים לפעול על פיו.

  למרות האמור לעיל, לעניין השירות הספציפי של Finanda Smart Aggregation שהינו אחד השירותים המוצעים על ידי חברתנו, השימוש בשירות Finanda Smart Aggregation מותנה גם בהתקיימם של כל התנאים המתלים הקבועים בראש החוזה לשירות Finanda Smart Aggregation שנמסר ללקוחות השירות (לעיל ולהלן "החוזה") וזאת בנוסף לתנאים הקבועים בתקנון זה. לעניין השירות הספציפי של Finanda Smart Aggregation מובהר בזאת כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין הקבוע בתקנון זה לבין תנאי החוזה יגברו הוראות החוזה.

 2. רישום

  השימוש בשירותים ב- Finanda Innovations מותנה בכך שהמשתמש ירשם באתר האינטרנטי. יובהר כי לצורך הרישום, המשתמש נידרש למסור פרטים אישיים (להלן: "מידע הרישום"). מידע הרישום של המשתמש ישמר במאגר המידע של החברה בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של החברה, כאמור בסעיף ‏13 לתקנון זה.

  המשתמש אחראי על אבטחת המידע המצוי על גבי מחשבו ו/או מכשירו הסלולארי/ ו/או על כל מכשיר או התקן באמצעותו יעשה המשתמש שימוש ב- Finanda Innovations, על ידי שימוש באמצעים מקובלים וסבירים כגון תוכנת "אנטי-וירוס", שימוש בסיסמא להגנה על קבציו ונעילת מכשירו על מנת למנוע שימוש של צדדים שלישיים במחשבו ו/או במכשירו הסלולארי, ו/או בכל מכשיר או התקן באמצעותו יעשה המשתמש שימוש לפי העניין.

 3. זכויות ב - Finanda Innovations

  החברה מספקת אפשרות שימוש ב- Finanda Innovations ואינה מוכרת את התוכנה. החברה שומרת לה את כל הזכויות אשר לא ניתנות למשתמש באופן מפורש.

  כל התוכן, וכל חומר אחר הכלול ב- Finanda Innovations מוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים ו/או זכויות אחרות וכן מתוקף חקיקה ואמנות בינלאומיות. המשתמש רשאי להשתמש בתוכן רק כמותר ע"פ דין.

  כל הזכויות בתוכן המופיע ב- Finanda Innovations אשר מקורו בחברה או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה או לחברות המיוצגות על ידי החברה ב- Finanda Innovations. אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס מידע כלשהו מ- Finanda Innovations לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו.

 4. רישיון שימוש ושימושים אסורים ב - Finanda Innovations

  אין המשתמש רשאי לבצע כל פעולה אשר תגרום ו/או תייצר עומס בלתי סביר על Finanda Innovations, שרתיו ומערכותיו, ו/או כל פעולה העלולה לפגוע ב- Finanda Innovations, בתפעולו, בתכנים ובאופן הצגתם.

  ללא קבלת הרשאה מפורשת, מראש ובכתב מהחברה, אין לבצע את הפעולות ו/או את המעשים הבאים:

  • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר או לפרסם תוכן המופיע ב- Finanda Innovations, כולו או חלקו;
  • להפעיל או לאפשר הפעלה של תוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק כגון נוזקות או סוסים טרויאנים;
  • להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן Finanda Innovations;
  • להציג תוכן מ- Finanda Innovations בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג תוכן המופיע ב- Finanda Innovations בכל דרך שהיא, המשנים את עיצובם המקורי ו/או המחסירים דבר כלשהוא;
  • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר ב- Finanda Innovations ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת.
  • להשתמש ב- Finanda Innovations ו/או בתוכן מ- Finanda Innovations כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד בכל צורה.

  אי עמידה בכל אחת ממגבלות אלו, עלולה להוביל למניעת גישה ל- Finanda Innovations ואף לחשוף את המשתמש לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

 5. אתרי צדדים שלישיים

  Finanda Innovations עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו ב- Finanda Innovations משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתרים אלו הינו באחריות המשתמש בהם בלבד. מומלץ לקרוא היטב את תנאי השימוש של כל אתר אינטרנט בו מבקר המשתמש.

 6. עדכון ושדרוג Finanda Innovations

  החברה רשאית, מעת לעת לעדכן, לשדרג, לשפר, לאבטח, את פלטפורמת השימוש באתר האינטרנטי באופן אוטומטי ואלקטרוני, כאשר המשתמש מתחבר דרך רשת האינטרנט בכדי לעשות שימוש ב- Finanda Innovations (להלן: "עדכון ושדרוג אוטומטים"). החברה שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לבצע עדכון ושדרוג אוטומטיים, ובכלל זה לשנות או להגביל את תכיפות או תדירות השימוש ו/או זמן השימוש המרבי הכולל של המשתמש ב- Finanda Innovations בזמן נתון, באופן זמני או קבוע. החברה רשאית לבצע עדכון ושדרוג אוטומטיים כך שיחולו באופן מיידי על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לשמר את אבטחת המידע במערכת או אבטחת מידע הדרוש לגישה של המשתמש, ובתנאי שתספק למשתמש התראה על עדכון ושדרוג אוטומטיים שבוצעו. המשתמש זכאי לדחות את העדכון ושדרוג אוטומטיים שבוצעו על ידי הפסקת השימוש ב- Finanda Innovations. המשך שימוש של המשתמש ב- Finanda Innovations בו בוצעו העדכונים כאמור יהווה הסכמה לקבלם.

  מובהר בזאת כי ההוראות והתנאים בתקנון זה יחולו גם על עדכון ושדרוג אוטומטיים ככל שיהיו.

 7. וויתור על טענות

  Finanda Innovations והשירותים למשתמש ניתנים כמות שהם ("AS IS") ובלא כל התחייבות מצד החברה. אי לכך, אין באמור ב- Finanda Innovations ו/או תקנון זה משום מצג מצד החברה בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של Finanda Innovations ו/או השירותים הניתנים במסגרתו למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה למשתמש כל טענה, ו/או דרישה, ו/או תביעה כלפי החברה, בעלי מניות בחברה, מוסדות פיננסיים המעניקים את השירותים הפיננסיים, נותני השירותים לחברה, מורשים מטעם החברה, מפיצים, סוחרים, ספקים, או כל צד שלישי אחר הקשור לאספקת השירותים והמידע ב- Finanda Innovations (ביחד ולחוד להלן: "הספקים"), בכפוף להוראות הדין החל, בדבר אחריות בגין תכונות יכולות, מגבלות או התאמה של Finanda Innovations ו/או השירותים לצרכיו ודרישותיו של המשתמש. בנוסף לכך, הספקים לא יישאו באחריות מפורשת או משתמעת מכוח הוראות כל דין בגין טענת פגם, אי התאמה, זכות שימוש, סחירות והסגת גבול בגין אספקת השירותים. החברה אינה מתחייבת לכך ש- Finanda Innovations והשירותים יפעלו ללא תקלות, וירוסים ו/או הפרעות אחרות לפעולת Finanda Innovations והשירותים (להלן: "התקלות"). החברה שמה את נושא האבטחה בראש מעייניה, מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים לשם הגנה על Finanda Innovations, מחשבי החברה והענן שלה וזאת לשם מניעת התקלות. עם זאת, מטבע הדברים, כל מערכת ממוחשבת לרבות האינטרנט, סובלת לעתים מתקלות, והשימוש באינטרנט, ובמערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשוף לסיכונים ואין החברה יכולה לאבטח באופן מושלם את מחשביה ו/או Finanda Innovations מפני כלל הפגיעות הפוטנציאליות.

 8. הגבלת אחריות

  אחריות החברה כלפי המשתמש בקשר לשימוש ב- Finanda Innovations לא תחול בשום מקרה על החברה ו/או על מי מן הספקים. החברה לא תישא באחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, השחתה, כשל אבטחה או גניבה של מידע עסקי ו/או מידע פיננסי, קיומם של וירוסים, תוכנות ריגול, אבדן הכנסה, קנסות, הפסדים, הוצאות, אבדן הזדמנויות עסקיות של המשתמש ו/או אחר מטעמו ו/או צד שלישי כלשהוא הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בהסתמכות על Finanda Innovations ו/או בשימוש בו ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש ב- Finanda Innovations, או בכל דרך אחרת הנובעת מן השימוש ב- Finanda Innovations (להלן: "הנזק/ים"), אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של נזק כאמור.

  מובהר ומוסכם בזאת כי היה ועל אף האמור לעיל, יקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כי החברה תישא באחריות כלשהי כלפי המשתמש בקשר עם השימוש ב- Finanda Innovations, אזי האחריות של החברה תהא מוגבלת בכל מקרה לגובה סכום התשלומים ששולמו על ידי המשתמש בפועל לחברה בגין השימוש ב- Finanda Innovations או במקרה של שירות Finanda Smart Aggregation ,כקבוע בחוזה, למעט תביעה ו/או טענה בגין הפרה בזדון ו/או הונאה, אחריות החברה ו/או מי מטעמה לא תעלה בכל מקרה במצטבר על התשלום החודשי שעל הלקוח לשלם לחברה על פי החוזה בגין שירותי Finanda Smart Aggregation בתקופה של ששת (6) החודשים שקדמו לנשוא התביעה באם וככל שתהיה.

 9. בלוג

  במסגרת המידע המסופק ב- Finanda Innovations, החברה עשויה לאפשר פרסום והעלאה של תכנים ומידע הניתנים כשירות למשתמשים לצרכי ידע בלבד (להלן: "תוכן הבלוג" או "הבלוג"). הבלוג עשוי לכלול מידע המפורסם מטעם החברה ו/או מטעם גורמים המאושרים על ידה.

  כל מידע אשר יפורסם במסגרת הבלוג יהיה גלוי לכל המשתמשים האחרים ב- Finanda Innovations. במקרה והחברה תבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למשתמשים להעלות מידע או לספק תכנים מטעמם, לרבות תגובות משתמשים, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו וכי הוא נותן את הסכמתו בזאת לכך כי כל מידע אשר יימסר על ידו במסגרת תוכן הבלוג ואשר יפורסם בו, ייחשף בפני כל המשתמשים האחרים ב- Finanda Innovations ו/או כל המשתמשים האחרים ברשת האינטרנט. לפיכך, לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כל נזק ו/או פגיעה בקשר למידע שפורסם במסגרת תוכן הבלוג.

  המשתמש מאשר כי לחברה תהיה הזכות לעשות כל שימוש במידע שיימסר במסגרת הבלוג, בכפוף לכל דין ועל פי שקול דעתה של החברה, לרבות חשיפת פרטי מפרסם המידע, והכול מבלי לקבל לכך הרשאה נוספת מהמשתמש אשר פרסם או מסר את המידע הרלוונטי ומבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת ו/או כל תביעה. יחד עם זאת החברה תפעל באופן סביר לא לחשוף את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים ללא סיבה.

  המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהחברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לסרב לפרסם מידע, כולו או חלקו, שנמסר על ידי משתמשים והכול בלא שניתנה הודעה מוקדמת על כך למשתמש אשר מסר את המידע הרלבנטי, ולמשתמש כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

  המשתמש מצהיר ומתחייב כי תוכן מידע הנמסר על ידו לא יכלול מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או המפר ו/או עלול להפר כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתמש מתחייב שלא להעביר מידע ו/או נתונים אשר כוללים:

  1. מידע לא חוקי, ו/או מידע אשר מעודד לביצוע פעולות לא חוקיות על פי דיני מדינת ישראל.
  2. מידע הפוגע במוניטין של צד שלישי כלשהו.
  3. מידע הכולל כל חומר המפר ו/או הפוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים. ובכלל זאת זכויות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד', אלא אם כן הזכויות האמורות הן בשליטתו, או שקיבל את כל ההרשאות הנחוצות.
  4. כל השמצה, העלבה, הטרדה, מעקב, איום, או כל מידע אשר יכול לפגוע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע כלפי צד שלישי.
  5. כל מידע אשר פוגע או עלול לפגוע ברגשותיו של הציבור, לרבות מידע פורנוגראפי, בעל אופי מיני בוטה, גזעני, כולל שפה ומלל גס ו/או כל חומר אשר אסור להפיצו על פי דיני מדינת ישראל.
  6. דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982.
  7. כל תוכן ומידע על קטינים המזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
  8. כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות הצפנות שונות לרבות סיסמאות ושמות משתמש, וכן מידע בגין ההצפנות כאמור.

  המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי הוא נושא באחריות המשפטית המלאה לגבי תוכן ומידע שהוגשו על ידיו ו/או על ידי אחר מטעמו ב- Finanda Innovations במסגרת תוכן הבלוג והוא פוטר את החברה מכל אחריות בגין הפרה של הוראות כל דין ו/או פגיעה בזכויות של צד שלישי ו/או הפרה של זכויות של צד שלישי על פי כל דין.

  המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שלחברה אין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר אמינות ואמיתות תגובות וחוות דעות של משתמשים אחרים, אם וככל שיהיו.

  המידע הכלול בתוכן הבלוג הינו מידע כללי הניתן כשירות לרווחת כלל המשתמשים. תוכן הבלוג חוסה תחת הגנת זכויות היוצרים הכללית ב- Finanda Innovations, לרבות איסור ההעתקה והפצה. אין להסתמך על מידע ו/או לראות בו ייעוץ שהתקבל באמצעות הבלוג לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, משפטיים או כספיים; לשם כך יש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות.

 10. שינויים ב- Finanda Innovations והפסקת השירות

  החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה Finanda Innovations, המראה שלו ועיצובו, את היקפו וזמינות השירותים הכלולים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי שיקול דעתה ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך ב- Finanda Innovations - והכול, בלא צורך להודיע על כך מראש.

  שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הכלולים ב- Finanda Innovations, כולם או מקצתם. החברה תפרסם באתר האינטרנטי הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש (ככל שהדבר אפשרי). עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את החומר הכלול ב- Finanda Innovations למשך זמן סביר נוסף בענן ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו ולא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

  החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הודעות על שינויים יתפרסמו בדף זה. במידה שהשינויים יהיו משמעותיים, תפורסם הודעה בולטת יותר (לרבות התראת דוא"ל בנושא שינויים בתקנון).

  בכל מקרה שבו המשתמש או מי מטעמו יפר/ו את ההוראות והתנאים שבתקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל, לחסום, להפסיק השימוש של המשתמש ב- Finanda Innovations, בהתאם להחלטת החברה, ובלא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מן החברה למשתמש. במקרה והחברה תחליט על מניעת שימוש מן המשתמש, ייחסמו הרשאותיו.

  בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק את מידע הרישום ו/או המידע הדרוש לגלישה ו/או כל מידע אחר של המשתמש אשר נמצא במחשבי החברה ו/או בענן ולרבות מידע שנמסר על ידי המשתמש כחלק ו/או בקשר עם השימוש ב- Finanda Innovations, בכל מקרה של מניעת שימוש כאמור.

  לעניין שירות Finanda Smart Aggregation שהינו אחד השירותים המוצעים על ידי חברתנו, הפסקת אספקת שירות זה על ידי החברה למשתמש אשר התקשר עימה בחוזה לקבלת שירות ספציפי זה ואשר לגביו התקיימו התנאים המתלים הקבועים בחוזה תהיה בהתאם ובכפוף להוראות החוזה.

 11. פיצויים ושיפוי

  בכל מקרה של הפרת תקנון זה ו/או הוראות כל דין על ידי המשתמש ו/או אחר מטעמו בקשר עם השימוש ב- Finanda Innovations, יישא המשתמש באחריות לכך, וישפה את החברה בגין האמור, לרבות תשלום הוצאות משפטיות לחברה ושכר טרחת עורך דינה. המשתמש מסכים בזאת לשפות את החברה לרבות הוצאותיה המשפטיות ושכר טרחת עורך דינה, בכל מקרה של טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם טענות אשר נובעות כתוצאה מהפרת הוראות התקנון, הוראות כל דין והפרת זכויות של צד שלישי על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו.

 12. סמכות שיפוט והדין החל

  תקנון זה וכל עניין הנובע ממנו יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל. לבית המשפט בחיפה נתונה הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך הקשור ב- Finanda Innovations.

  הוראות חוק המכר (מכר טובין בין לאומי), תש"ס-1999 וכן אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בין לאומי (1980) לא יחולו על הסכם זה.

 13. מדיניות אבטחת מידע והגנת הפרטיות

  אבטחת המידע והגנת הפרטיות הינה בהתאם למדיניות ההגנה על פרטיות של החברה המפורסמת ב: https://www.finanda.com/privacy/ ומהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.